Søg
Close this search box.

Andels omsætning vokser massivt gennem organisk vækst og opkøb

Årsrapport -
03-05-2022
Som andelsselskab skaber vi velfærd og vækst regionalt og i det danske samfund gennem leverance af vital infrastruktur og fremtidssikrede energiløsninger.

Pressetelefon: 21 70 31 01

Den andelsejede energi- og fibernetkoncern Andel er i transformation, og årsregnskab for 2021 viser strategiske investeringer i den digitale og grønne omstilling samtidig med, at omsætningen stiger massivt og driftsindtjeningen fordobles. Det samlede resultat er negativt påvirket af et ikke realiseret kurstab på Ørsted-aktier.

Energi- og fibernetkoncernen Andel har netop offentliggjort sit årsregnskab for 2021.

Regnskabet viser en massiv omsætningsfremgang til 56,3 mia. kr., hvilket er en syvdobling sammenlignet med 2020. Fremgangen er drevet af organisk vækst og strategiske opkøb i kerneforretningen, og er i særlig grad drevet af en øget ejerandel i Energi Danmark fra 40,5% til 63,6%. Andel fordobler samtidig sin driftsindtjening til 2 mia. kr.

Årsresultatet ender på -8,2 mia. kr. før skat, hvilket er drevet af Andels aktiebeholding i Ørsted A/S, som bidrager med en negativ urealiseret kursregulering på -8,6 mia. kr. Med til historien hører dog, at ejerandelen i Ørsted A/S har bidraget med en positiv kursregulering inklusive realiseret avance på knap 20. mia. kr. siden børsnoteringen i 2016.

Jesper Hjulmand, adm. direktør, knytter denne kommentar til årsregnskabet for 2021:

”Vi står som samfund over for en fuldstændig afgørende og omfattende opgave med at reducere de menneskeskabte klimaforandringer og sikre, at vi bliver uafhængige af den russiske gas. Vi vil i Andel være en del af løsningen. Det sker ikke af sig selv. Det kræver massive investeringer og opkøb. I 2021 tog vi væsentlige skridt ved at forstærke elnettet til mere vedvarende energi og den stigende elektrificering af vores samfund, udbygge den danske ladeinfrastruktur samtidig med, at vi udviklede visionære energiløsninger til gavn for kunderne og klimaet. Først og fremmest båret af en dedikeret indsats af alle kolleger i Andel-koncernen.”

Vækst og massive investeringer i kerneforretningen 

2021 var et ekstraordinært år, hvor eksterne faktorer har påvirket og udfordret både Andel, energibranchen og samfundet generelt. Særligt den ekstreme volatilitet på energimarkederne – blandt andet som følge af Covid-19 pandemien og den geopolitisk uro, der senere førte til krigen i Ukraine – har skabt udfordrende betingelser.

Det har alligevel været muligt for Andel at forfølge koncernens strategiske prioriteter og indsatsområder inden for blandt andet digital og grøn omstilling samt ambitionen om at yde et afgørende samfundsbidrag.

Andel øgede i 2021 sit ejerskab af Energi Danmark fra 40,5% til 63,6%, hvilket øger konkurrencekraften og skaber synergier på tværs af Andel-koncernens selskaber.

Andel købte elnettet i Hillerød i 2021 i den fortsatte ambition om at samle hele det østdanske elnet og sikre, at det med løbende investeringer og modernisering kan spille en afgørende fremtidig rolle i den grønne omstilling.

Endvidere øgede Andel-koncernen ejerandelen i Waoo til 100% i 2021 med det formål, at Andel – udover at accelerere udrulningen af fibernet – kan sikre gode, fremtidssikrede produkter og kundeløsninger til kunderne på fibernettet.

”Når vi vækster vores forretning så massivt, som vi gør i disse år, både gennem organisk vækst og opkøb, så er det først og fremmest drevet af et ønske om at skabe værdi. Vi skaber blandt andet en grøn og digital fremtid til gavn for andelshavere og kunder gennem vores vækstvirksomheder som eksempelvis Clever og Fibia, der begge udviklede sig positiv i 2021. Fibia oplever en stor kundetilgang, ikke mindst drevet af den accelererede udrulning af fibernet, der inden udgangen af 2023 skal sikre, at alle andelshavere tilbydes 1Gbit/s internet. Fibia rundede en kvart million kunder, og omsætningen krydsede 1 mia. kr. Også på markedet for elbiler har udviklingen været særdeles gunstig. I Clever er kundebasen, antallet af offentlige ladepunkter og omsætningen mere end fordoblet i takt med, at elbilerne ruller ud på de danske veje. Den styrke, vi opnår gennem investeringer og vækst, er afgørende for vores position og for vores mulighed for at kunne bidrage og spille en afgørende rolle i den grønne omstilling i Danmark.”

Strategisk opkøb skaber synergigevinster 

For Andel har 2021 også været et år i integrationens tegn, som følge af købet af Radius Elnet og Ørsteds privatkunde- og udelysforretning tilbage i andet halvår 2020.

”Vi har gennem året arbejdet intenst med sammenlægning af forretningsenheder, processer og it-systemer, og de første positive resultater er allerede indfriet. Vi etablerede og lancerede eksempelvis driftsselskabet Nexel i juni 2021 og samler her entreprenøraktiviteten for koncernens elnetselskaber Cerius og Radius i ét selskab. Vi etablerede også en ny stærk udelysforretning, Andel Lumen, som så dagens lys i november 2021. Den samlede integrationsproces følger den fastsatte plan, og trods store engangsomkostninger til integrationen, glæder jeg mig over, at vi i 2021 høstede de først trecifrede milliongevinster i synergier. Det er synergier, som vil være tilbagevendende de kommende år.”

De primære nøgletals udvikling i 2021

  • Nettoomsætning stiger fra 7,6 mia. kr. til 56,3 mia. kr.
  • Årets resultat falder fra 10,7 mia. kr. til -8,3 mia. kr.
  • Resultat før finansielle poster stiger med 0,6 mia. kr. ifht. budget og ender på 0,4 mia. kr.
  • Resultat før afskrivninger (EBITDA) stiger fra 0,9 mia. kr. til 2,0 mia. kr.
  • Andels ejerandel i Ørsted A/S bidrager med en urealiseret negativ værdiregulering på 8.599 mia. kr. og et positivt bidrag på 242 mio. kr. i udbytte.
  • Integrationsomkostninger i form af en række engangsomkostninger i forbindelse med købet af Radius Elnet A/S og Ørsteds privatkunde- og udelysforretning påvirker årets resultat med -484 mio. kr.