Sponsor- og støttepolitik for Andel-koncernen

Indholdsfortegnelse

Baggrund

I overensstemmelse med Anbefalinger for god Selskabsledelse har Andel en sponsor- og støttepolitik, der opstiller definitioner, principper og procedurer for sponsering i Andel.

Baggrunden for sponsor- og støttepolitikken er først og fremmest et ønske om at opstille rammer for, hvorledes sponsorater og støtte bruges, samt sikre, at selskabets midler anvendes i overensstemmelse med Andels værdier og ståsted som andelsejet selskab. Endelig er formålet at skabe transparens omkring området gennem formalisering i denne politik og gennem offentliggørelse af politikken på Andel.dk efter at bestyrelsen i Andel A.m.b.a. har godkendt den.

Virkeområde for politikken
 • Politikken omfatter forretningsmæssig brug af sponsorater og støtte som redskaber til at påvirke Andels kendskab og omdømme.
 • Politikken omfatter alle selskaber i Andel-koncernen, hvor Andel har en ejerandel over 50%.
 • Dog gælder det for de selskaber, der ikke ejes 100% af Andel, at aktiviteterne her skal afstemmes med de øvrige ejere. I de selskaber fungerer politikken derfor som udgangspunkt for Andels bidrag til beslutninger i selskaberne.
 • De bevillingspligtige aktiviteter i Andels elnetselskaber Cerius A/S og Radius Elnet A/S er undtaget herfor, og benytter ikke sponsering og støtte. De to selskaber dækker samtidig ikke på anden vis koncernomkostninger sponsering og støtte.
 • Andels kollektive samfundsmæssige bidrag har ikke et kommercielt sigte, og reguleres ikke i denne politik, men udgør en del af Andels overskudsdisponering, og er reguleret i et selvstændigt kommissorium.
 • Andels datterselskabers marketingaktiviteter og øvrige kommercielle samarbejder med salg som formål, er ikke omfattet af sponsor- og støttepolitikken.
Formål med brugen af sponsorater og støtte i Andel
 • Andel benytter sponsorater og støtte forretningsmæssigt som redskaber til at påvirke Andelkoncernens kendskab og omdømme.
 • Andels arbejde med sponsering og støtte udfoldes gennem moderbrandet Andel.
 • Hovedformålet med sponsorater og støtte er at bidrage til Andels kendskab og omdømme og ad den vej skabe og synliggøre værdi for selskabets andelshavere og kunder, styrke det nationale og lokale fællesskab og udviklingen af andelshaverområdet samt at arbejde målrettet med at sikre og støtte folkelig opbakning til den grønne og digitale omstilling af samfundet.
Definition
 • Begreberne sponsering og støtte anvendes bredt om virksomheders forretningsmæssigt motiverede betaling og bidrag til tredjeparter.
 • Sponsering – herunder støtte (tidligere benævnt donationer) – benyttes af Andel som et kommunikations- og marketingværktøj til branding, og støtte og sponsorater skal understøtte Andels brand promise “grønnere fremtid for alle”.
 • Sponsorater indgår som en integreret del af Andels overordnede kommunikation og brandingindsats. Det betyder, at Andel tillægger det stor vægt, at sponsorater understøtter de budskaber, der indgår i den øvrige kommunikation. Kommunikationen vil altid være forankret i de principper for værdiskabelse i Andel, der er defineret i Andels værdiskabelsespolitik, og de til en hver tid afledte forretningsstrategier.
Principper

Følgende principper er drivende for Andels brug af sponsorater og donationer:

 • Andel ønsker at udvikle det aktive ejerskab ved at involvere og engagere andelshavere, kunder og samfundet generelt.
 • Andel ønsker at styrke fællesskaber og den generelle udvikling i andelshaverområdet og det danske samfund i overensstemmelse med vores ståsted som andelsselskab.
 • Andel ønsker at støtte andre, der også vil hjælpe vores fælles samfund på vej i en grønnere retning.
 • Andel sætter kollektivet og fællesskabet højere end det enkelte individ og yder ikke sponsorater og støtte til enkeltindivider.
 • Andel yder ikke støtte til politiske partier eller politiske foreninger samt religiøse formål.
 • Andel yder ikke støtte til medarbejdere, repræsentantskabsmedlemmer eller bestyrelsesmedlemmer – eller grupper/foreninger, der tegnes af disse.
 • Andel indkøber gennem brug af sponsorater målbare bidrag til udviklingen af Andels kendskab og omdømme. Indkøbet kan også i mindre omfang omfatte arrangementer i forbindelse med sponsorater, der har et klart forretningsmæssigt sigte.
Udfoldelse af sponsorater og støtteaktiviteter

Andel arbejder struktureret med at udfolde andelshaver- og koncernfortællingen i et fastlagt aktivitetsprogram.

Beskrivelse af aktivitetsprogrammet:

Donationer

Andels donationsprogram uddeles hvert forår og efterår. Donationerne gives til foreninger og initiativer, der både kommer fællesskabet og den grønne omstilling til gavn i andelshaverområdet.

Med donationerne ønsker Andel at bidrage til en fælles, grønnere fremtid for fællesskabet og styrke udviklingen og initiativer i vores andelshaverområdet i overensstemmelse med Andels ståsted som andelsselskab. Det er andelshaverne der indstiller initiativerne.

Andel opnår gennem aktiviteten et bredt aftryk i andelshaverområdet, der er med til at sætte ansigt på selskabet. Sigtet er dermed både regionalt kendskab og omdømme. Det sker gennem den regionale bevidsthed om at ordningen findes, gennem dialogen med ansøgerne og gennem offentliggørelse af modtagerne.

Ildsjælepris

Med Ildsjæleprisen ønsker Andel at anerkende den store indsats, som andelshaverne lægger for dagen i deres forening, klub, institution eller et andet fællesskab i regionen. Prisen gives til en eller to kandidater, der fortjener et skulderklap for deres indsats i lokalmiljøet. Kandidaten modtager en donation til at drive indsatsen videre. Det er andelshaverne, der indstiller kandidater til prisen.

Andel opnår gennem aktiviteten et bredt aftryk i andelshaverområdet, der er med til at sætte ansigt på selskabet. Sigtet er dermed både regionalt kendskab og omdømme. Det sker gennem den regionale bevidsthed om at ordningen findes, gennem dialogen med de andelshavere, der indstiller kandidaterne, gennem dialogen med de enkelte ildsjæle og deres bagland, og gennem offentliggørelse af modtagerne.

Lokalt engagement

Andel ønsker at bidrage til det lokale fællesskab i de kommuner, selskabet har lokationer i. Der er således mulighed for at tildele støtte eller sponsorater (typisk enkeltbeløb på 5 – 10.000 kroner) til den lokale byfest, foreningslivet etc.

Andel opnår gennem aktiviteten en naturlig forankring i lokalområdet, f.eks. den lokale handelsstandsforening, idrætsforening eller byfest. Sigtet er dermed primært lokalt omdømme. Det sker gennem dialogen med de lokale ildsjæle og ofte gennem logoeksponering i lokalt materiale tilknyttet aktiviteterne. I nogen tilfælde offentliggøres støtten også.

Andel støtter en fælles, grønnere fremtid gennem sponsorater

Andel har mulighed for at indgå sponsorater med henblik på at understøtte fortællingen om Andel i relation til emnerne; fællesskab samt grøn og digital omstilling med det formål at øge Andels kendskab og omdømme. Sponsorater kan indgås med regionalt og nationalt sigte.

Andel vil i som led i opbygningen af Andels kendskab og omdømme øge aktiviteterne inden for sponsorater.

Andel opnår gennem aktiviteten målbare påvirkninger, primært af kendskabet, men også af omdømmet. Sigtet er primært det nationale kendskab.

Procedure, armslængde og habilitet
 • Alle sponsorater og støtteinitiativer varetages som hovedregel af koncernfunktionen Koncernkommunikation & Koncernbranding.
 • Undtaget fra hovedreglen er de selskaber, der ikke ejes 100% af Andel, fordi aktiviteterne her skal afstemmes med de øvrige ejere, og kan drives i selskaberne. Selskaberne sikrer i det tilfælde koordination ind mod funktionen Koncernkommunikation & Koncernbranding i Andel.
 • For at undgå interessekonflikter og opnå uafhængighed i ansøgningsprocessen foregår alle henvendelser vedrørende sponsorater og støtte gennem en henvendelsesformular på andel.dk, der varetages af Koncernkommunikation & Koncernbranding eller ved direkte henvendelse fra ansøger til Koncernkommunikation & Koncernbranding.
 • Det er således ikke muligt for ansøgere og samarbejdspartnere at bære forespørgsler om sponsorater og støtte ind gennem medarbejdere, repræsentantskabs-medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer. Initiativet kan alene tages af eksterne ansøgere eller den forretningsmæssige enhed med ansvar for området, Koncernkommunikation & Koncernbranding (undtaget de ikke 100% ejede selskaber).

Alle sponsorater og al støtte indgås og tildeles, uanset Andels ejerandel, på baggrund af en nøgtern vurdering af formålsopfyldelsen.

Roller og ansvar
 • Sponsorater og donationer er ansvarsmæssigt forankret hos Andels adm. direktør.
 • Fordelingen af støttemidler er forankret i Koncernkommunikation & Koncernbranding og foretages af skiftende interne styregrupper, der er screenet for uafhængighed til ansøgningsfeltet.
 • Uddeling og fordeling af midler foretaget af Koncernkommunikation & Koncernbranding kræver godkendelse på funktionsdirektørniveau.
Godkendelse af politikken

Politikken er senest godkendt i bestyrelsen i Andel A.m.b.a. på bestyrelsesmødet den 8. februar 2022, og genbesøges årligt som element i den politikgennemgang, der er en del af bestyrelsens årshjul.

Skriv til os

Du er meget velkommen til at kontakte os. Vi lover at vende tilbage så hurtigt som muligt og beklager, at vi har travlt.

Lige nu har vi 10-12 dages behandlingstid på mails.

Dit navn*
Din adresse*
Type*
*
Accepterede filtyper: jpg, png, pdf, docx, xlsx, Maks. filstørrelse: 10 MB.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.