Miljø og klima

I Andel-koncernen beskæftiger vi mere end 2.300 medarbejdere, servicerer 2,8 mio. kundeforhold, sikrer lys i 300.000 gadelamper, driver og vedligeholder 44.000 km elnet samt transporterer 40% af al strøm i det danske elnet til 1,5 mio. netkunder i Østdanmark via vores elnetselskaber. Dette kan ikke ske uden at sætte et negativt klima- og miljømæssigt aftryk.

Læs mere om, hvordan vi søger at mindske vores klima- og miljøaftryk nedenfor.

CO2e-udledninger

Andel-koncernen har et mål om at være CO2e-neutral i 2050 for scope 1 og 2, med et delmål om 95% reduktion i 2030, sammenlignet med baseline for 2017. Hvad angår udledninger fra vores leverandørkæde, har vi sat et 35% reduktionsmål i 2030 for scope 3 (upstream, kategori 1 + 2).

I Andel arbejder vi kontinuerligt på at reducere vores elforbrug. Det har vi bl.a. gjort ved at installere rumfølere med tænd/sluk funktion flere steder i vores bygninger. Derudover har vi udskiftet 230 gamle varmepumper til mere moderne og miljøvenlige modeller i vores hovedstationer i Cerius’ forsyningsområde. Vi vil fortsat søge nye muligheder, for at reducere vores elforbrug.

Andel anvender fjernvarme på flere af vores lokationer, men anvender fortsat gas til opvarmning i vores bygninger i Svinninge. For nu køber vi certifikater for biogas tilsvarende vores forbrug, men planen er at erstatter gasfyrene med varmepumper, hvilket vil medføre en lavere CO2e-påvirkning.

Ser man bort fra nettab, stammer 63% af Andel-koncernens scope 1 og 2 udledninger fra brændstofforbrug (2022). Med henblik på at reducere CO2e-udledningerne forbundet hertil, har vi et mål om at alle koncernens person- og montørbiler skal være eldrevne inden udgangen af 2027, personbilerne allerede ved udgangen af 2022. Sidstnævnte kom vi ikke i mål med, idet kun 29 ud af 39 personbiler var eldrevne ved årets udgang. Det forventes at de sidste fossilbiler er udskiftet inden årets udgang.

Andels målsætning om at opnå CO2e-neutralitet er i høj grad afhængig af drivhusgassen SF6, der er en meget potent drivhusgas (1 kg SF6-gas svarer til 25,2 ton CO2e). Gassen anvendes som isoleringsmateriale i højspændingsanlæg for at nedsætte brandfare. SF6-gassen udledes i dag i atmosfæren primært i forbindelse med udsivning ved påfyldning, lækager og lignende.

Andel investerer stort i nye teknologier, der har en lavere klimapåvirkning. Vi har sat os et ambitiøst mål, at vi ved udgangen af 2050 ikke længere har SF6-gas i vores hovedstationer.

Læs mere om vores arbejde med SF6-gas i vores Bæredygtighedsrapport.

Affaldshåndtering

I Andel sorterer vi vores affald fra lokationer og dropsteder i knapt 60 fraktioner. Det gør vi med henblik på at øge mulighederne for genbrug og genanvendelse og dermed få mest muligt ud af ressourcerne.

I Andel gør vi en stor indsats for at sortere vores affald og bortskaffe mest muligt til genanvendelse samt aflevere mindst muligt til deponi. Vi stræber efter at reducere vores affaldsstrømme og dertil har vi en målsætning, om at opnå en genanvendelsesgrad af affald på 90% i 2025 og 100% i 2030.

I vores kantiner er der foruden affaldssortering gjort meget for at reducere madspild og skabe et øget fokus på indkøb af mere lokalt produceret frugt og grønt. Madrester fra ugens buffeter på alle lokationer bliver anvendt til produktion af biogas. Madresterne bidrager dermed til den grønne omstilling.

Cirkulær tankegang i håndteringen af ressourcer

I Andel stræber vi efter at indtænke en større grad af bæredygtig håndtering af ressourcer gennem en cirkulær tankegang. Dette er en fast del af vores virksomhedsdrift, hvilket kommer til udtryk flere steder i forretningen.

Du kan læse mere om dette nedenfor samt i vores Bæredygtighedsrapport 

I forbindelse med et større lokations- og renoveringsprojekt på Andels hovedlokationer, havde vi bl.a. et mål om at 80% af inventaret skulle genbruges i de nye lokaler. Alligevel opstod et mindre overskud af brugte kontormøbler, der skulle kasseres. I stedet for at sende møblerne til genanvendelse, rakte Andel ud til lokale folkeskoler med henblik på at sikre møblerne en længere levetid.

I samarbejde med vores tøjleverandør, SJEB, har vi indledt et projekt med det formål at indsamle og genanvende udtjent arbejds- og profiltøj. Tøjet er ikke længere brugbart grundet forældede logoer og det ville derfor ikke være ansvarligt at genbruge tøjet. I stedet vil tøjet blive genanvendt og vil indgå i produktionen af bordplader. Projektet forventes afsluttet i 2023.

I forbindelse med indkøb af nye PC’er, satte Andel fokus på at bortskaffe de gamle PC’er på bedste vis set i et miljømæssigt perspektiv. Resultatet blev at leverandøren af de nye PC’er købte de gamle PC’er med henblik på istandsættelse og videresalg. Derudover valgte Andel-koncernen at donere 100 PC’er til Dansk Røde Kors, der vil bruge PC’erne på to asylcentre i Danmark for ukrainske flygtninge, der er flygtet hertil pga. krigen.

Bæredygtighedsrapporten for 2022

Denne Bæredygtighedsrapport beskriver vores tilgang til bæredygtighed og samfundsansvar og handler om vores væsentligste aktiviteter inden for sociale, klima- og miljømæssige såvel som etiske spørgsmål for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022.  

Skriv til os

Du er meget velkommen til at kontakte os. Vi lover at vende tilbage så hurtigt som muligt og beklager, at vi har travlt.

Lige nu har vi 10-12 dages behandlingstid på mails.

Dit navn*
Din adresse*
Type*
*
Accepterede filtyper: jpg, png, pdf, docx, xlsx, Maks. filstørrelse: 10 MB.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.