Søg
Close this search box.

Miljø og klima

I Andel-koncernen beskæftiger vi mere end 2.300 medarbejdere, servicerer 2,8 mio. kundeforhold, sikrer lys i 300.000 gadelamper, driver og vedligeholder 44.000 km elnet samt transporterer 40% af al strøm i det danske elnet til 1,5 mio. netkunder i Østdanmark via vores elnetselskaber. Dette kan ikke ske uden at sætte et negativt klima- og miljømæssigt aftryk.

Læs mere om, hvordan vi søger at mindske vores klima- og miljøaftryk nedenfor.

Drivhusgasudledninger

Andel-koncernen har et mål om at være CO2e-neutral i 2050 for scope 1 og 2, med et delmål om 95% reduktion i 2030, sammenlignet med baseline for 2017. Hvad angår udledninger fra vores leverandørkæde, har vi sat et 35% reduktionsmål i 2030 for scope 3 (kategori 1 + 2, baseline 2022).

Størstedelen af Andels udledninger i scope 1 og 2 stammer fra nettab. Nettab er udtryk for den mængde strøm, der går tabt, når strømmen transporteres gennem elnettet og ud til kunder og forbrugere. Vores elnetselskaber arbejder med at holde nettabet nede ved at fordele belastningen på komponenter, samt når vi løbende optimerer anlæg og investerer i mere energieffektive transformere. Nettabet udgjorde 86% af de samlede scope 1 og 2-udledninger i 2023.

Andel-koncernen har en flåde bestående af knap 600 køretøjer m.m. Kørsel i egne biler udgjorde knap 10% af de samlede scope 1 og 2-udledninger i 2023.

Med henblik på at reducere CO2e-udledningerne forbundet til brændstofforbruget, har vi et mål om at alle koncernens person- og montørbiler skal være eldrevne inden udgangen af 2027, personbilerne allerede ved udgangen af 2022. Målet om sidstnævnte har været udfordret af bl.a. forlængede leveringstider, men blev indfriet i starten af 2024.

Vores mål om 100% eldrevne montørbiler ved udgangen af 2027 er fortsat meget ambitiøst, da der ikke er fundet brugbare modeller, som opfylder alle Andels kørselsbehov. Vi er begyndt at afprøve forskellige modeller for at indsamle erfaringer inden for lade- og kørselsmønstre i forbindelse med drifts- og vedligeholdelsesopgaver. Ved udgangen af 2023 havde vi 14 elektriske montørbiler ud af i alt 422.

I Andel bruger vi el på vores lokationer og hovedstationer til belysning og til opvarmning de steder, hvor der ikke benyttes fjernvarme eller gas. Herudover bruger vi el til opladning af vores elbiler. På vores lokationer i Ballerup, Svinninge og Virum har vi solcelleanlæg, som bidrager med vedvarende energi til vores egetforbrug.

De steder hvor vi ikke anvender el som opvarmningskilde, benyttes i stedet enten fjernvarme eller naturgas. Vi har et mål om at udfase gas som opvarmningskilde til fordel for varmepumper. I 2023 installerede vi fem varmepumper som et led i at indfri den målsætning.

Udledninger fra elforbrug og opvarmning udgjorde 3% af de samlede scope 1 og 2-udledninger i 2023.

Vi havde samlet set knapt 34 tons SF6-gas i vores hoved- og netstationer ved udgangen af 2023. Det svarer til mere end 817.700 tons CO2.

Andels målsætning om at opnå CO2e-neutralitet er i høj grad afhængig af drivhusgassen SF6, der er en meget potent drivhusgas (1 kg SF6-gas svarer til 24,3 ton CO2e). Gassen anvendes som isoleringsmateriale i højspændingsanlæg for at nedsætte brandfare. SF6-gassen udledes i dag i atmosfæren primært i forbindelse med udsivning ved påfyldning, lækager og lignende.

Andel investerer stort i nye teknologier uden brug af SF6, der har en lavere klimapåvirkning. Vi har sat os et ambitiøst mål, at vi ved udgangen af 2050 ikke længere har SF6-gas i vores hovedstationer.

CO2e-udledninger forbundet med tab af SF6-gas udgjorde under 1% i 2023.

Vi havde samlet set knapt 34 tons SF6-gas i vores hoved- og netstationer ved udgangen af 2023. Det svarer til mere end 817.700 tons CO2.

Affaldshåndtering

I Andel sorterer vi vores affald fra lokationer og dropsteder i knapt 60 fraktioner. Det gør vi med henblik på at øge mulighederne for genbrug og genanvendelse og dermed få mest muligt ud af ressourcerne.

I Andel gør vi en stor indsats for at sortere vores affald og bortskaffe mest muligt til genanvendelse samt aflevere mindst muligt til deponi. Vi stræber efter at reducere vores affaldsstrømme og dertil har vi en målsætning, om at opnå en genanvendelsesgrad af affald på 90% i 2025 og 100% i 2030.

I vores kantiner er der foruden affaldssortering gjort meget for at reducere madspild og skabe et øget fokus på indkøb af mere lokalt produceret frugt og grønt. Madrester fra ugens buffeter på alle lokationer bliver anvendt til produktion af biogas. Madresterne bidrager dermed til den grønne omstilling.

Cirkulær tankegang i håndteringen af ressourcer

I Andel stræber vi efter at indtænke en større grad af bæredygtig håndtering af ressourcer gennem en cirkulær tankegang. Dette er en fast del af vores virksomhedsdrift, hvilket kommer til udtryk flere steder i forretningen.

Du kan læse mere om dette nedenfor.

I forbindelse med et større lokations- og renoveringsprojekt på Andels hovedlokationer, havde vi bl.a. et mål om at 80% af inventaret skulle genbruges i de nye lokaler. Alligevel opstod et mindre overskud af brugte kontormøbler, der skulle kasseres. I stedet for at sende møblerne til genanvendelse, rakte Andel ud til lokale folkeskoler med henblik på at sikre møblerne en længere levetid.

I Andel har vi en politik for den digitale arbejdsplads, der sikrer, at alle fastansatte medarbejdere som udgangspunkt kan bestille ny mobiltelefon hver 3. år. Ordningen medfører, at vi hvert år opbygger et lille lager af aflagte mobiltelefoner og tablets, som ikke længere skal bruges i Andel. Vi har indgået samarbejde med CycleIT, der køber vores brugte enheder mhp. genbrug eller genanvendelse. I 2023 videresolgte vi mere end 200 mobiltelefoner og knap 40 tablets.

Bæredygtighedsrapporten for 2023

Denne Bæredygtighedsrapport beskriver vores tilgang til bæredygtighed og samfundsansvar og handler om vores væsentligste aktiviteter inden for sociale, klima- og miljømæssige såvel som etiske spørgsmål for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2023.