Søg
Close this search box.

Koncernvederlagspolitik

Indholdsfortegnelse

1. Baggrund og rammer for politikken

1.1 Baggrund

I overensstemmelse med generelle retningslinjer for god selskabsledelse samt anbefalinger for god selskabsledelse for forbrugerejede forsyningsselskaber har Andel udarbejdet en politik for honorarer og løn/kompensation. Politikken opstiller virkeområde, formål og principper for honorarer og løn/kompensation for repræsentantskab, bestyrelse, ledelse og medarbejdere i Andel. I tilfælde af specifikke regler om aflønning i et af Andel-koncernens selskaber skal dette selskab leve op til disse bestemmelser.

1.2 Formål

Formålet med politikken er at fastlægge rammerne for Andel-koncernens tildeling af honorarer og løn/kompensation, herunder at tilsikre den fornødne transparens. Formålet med politikken er desuden at sikre, at Andel-koncernen fortsat kan tiltrække og fastholde de bedst egnede kandidater til alle poster.

1.3 Virkeområde for politikken

Politikken omfatter samtlige koncernforbundne selskaber i Andel A.m.b.a.-koncernen, hvor Andel har en ejer- og stemmeandel over 50%. Politikken er samtidig retningssættende for Andels arbejde i selskaber, hvor Andel har en ejer- og stemmeandel under 50%.

1.4 Sammenhængen til andre politikområder

Politikken indgår i koncernens samlede styringsgrundlag på linje med en række andre politikker, vedtægter, forretningsorden mv. og er integreret i bestyrelsens løbende arbejde.

1.5 Overordnede hensyn

Politikken skal understøtte virksomhedens strategi, værdier og langsigtede mål. Virksomheden ønsker at tiltrække relevante medlemmer af repræsentantskab og bestyrelser gennem markedskonforme honorarer, samt at tiltrække og fastholde kompetente ledere og medarbejdere i koncernen gennem markedskonform aflønning. Arbejdet understøttes af relevante benchmarks.

I Andel skal alle bonusordninger indeholde et loft/cap for udbetalingen. Principper for bonusordninger skal forelægges Nominerings- og vederlagsudvalget til godkendelse forud for implementering og skal være i overensstemmelse med anbefalingerne for god selskabsledelse for forbrugerejede forsyningsselskaber.

For bonusordninger, som er kendetegnet ved, at de omfattede medarbejdere kan optjene mere end 50% af deres faste løn, skal ordningen godkendes af såvel det pågældende selskabs bestyrelse som Andel A.m.b.a.’s Nominerings- og vederlagsudvalg. Et loft på tildelingstidspunktet kan maksimalt være et cap på 100% af basislønnen, med mulighed for at forhøje det til 200% under helt særlige omstændigheder. I den årlige vederlagsrapport redegøres for såvel de særlige omstændigheder samt omfanget af vederlagets variable dele.

1.6 Offentliggørelse af honorarer og kompensationsstrukturer

For at fremme den ønskede transparens, offentliggøres honorarer og løn/kompensation for repræsentantskab, bestyrelse og administrerende direktør i Andel fast en gang årligt i forbindelse med godkendelse af årsrapport for koncernen i en løn- og vederlagsrapport. Herudover fremlægges vederlagspolitikken.

Endvidere rapporteres på omfanget af brugen af variable løndele i Andel-koncernen ved at rapportere, i hvilke selskaber bonus anvendes, principperne herfor, det samlede økonomiske omfang samt antallet af omfattede medarbejdere.

Revisionen af vederlagsrapporten vil omfatte en kontrol af, hvorvidt oplysningerne om variable kompensationsdele er korrekte og fuldstændige.

1.7 Ansvar og tilsyn

For at varetage ansvaret for vederlagspolitikkens overholdelse har bestyrelsen nedsat et nominerings- og vederlagsudvalg, bestående af bestyrelsesformanden samt et antal øvrige udpegede bestyrelsesmedlemmer for Andel A.m.b.a. Udvalget refererer til bestyrelsen.

Nominerings- og vederlagsudvalgets opgave er at foretage en selvstændig vurdering af, om Andel-koncernens politik for vederlag samt kompensationsmæssige forhold i øvrigt for repræsentantskab, bestyrelse, ledelse og medarbejdere er tilrettelagt og efterleves på en hensigtsmæssig måde henset til Andel-koncernens størrelse og kompleksitet samt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Direktionen er ansvarlig for at sikre vederlagspolitikkens overholdelse, og bestyrelsen fører gennem Nominerings- og vederlagsudvalget det nødvendige tilsyn med politikken og dens overholdelse, herunder sikrer Nominerings- og vederlagsudvalget, at relevante kontrolprocedurer implementeres og overholdes.

Der vil årligt blive foretaget en gennemgang af kompensationsstrukturer i alle de selskaber i Andel-koncernen, hvor ejer- og stemmeandelen er større end 50%. Efter opdrag fra direktionen foretager Andels HR-koncernfunktion gennemgangen. Resultatet af gennemgangen forelægges for Nominerings- og vederlagsudvalget. Sammendrag heraf forelægges for repræsentantskabet.

2. Omfattede modtagere af honorarer og løn/kompensation

2.1 Tildeling af honorar til repræsentantskabet i Andel A.m.b.a.

Repræsentantskabets medlemmer modtager et fast honorar og et fremmødehonorar. Honorarerne er ens for alle repræsentantskabets medlemmer. Ud over honorarerne modtager repræsentantskabets medlemmer individuel kørselsgodtgørelse efter SKAT’s retningslinjer.

Medlemmer af Bevillingsudvalget modtager et mindre supplerende honorar.

Fastlæggelsen af repræsentantskabets honorar foregår ud fra benchmark mod honoraret i tilsvarende virksomheder under hensyntagen til forretningsomfanget m.v. Bestyrelsen i Andel A.m.b.a. følger udviklingen og fremlægger forslag om tilpasning af honoraret i lige år.

Godkendelse af honorar til bestyrelse og repræsentantskab sker på det årlige repræsentantskabsmøde.

2.2 Tildeling af honorar til bestyrelsen i Andel A.m.b.a.

Bestyrelsens medlemmer modtager et fast honorar.

Formanden for bestyrelsen modtager et honorar svarende til tre gange honoraret for øvrige bestyrelsesmedlemmer. Næstformanden for bestyrelsen modtager et honorar svarende til to gange honoraret for øvrige bestyrelsesmedlemmer. Faktorprincippet for formandskabet følger sædvane i store danske virksomheder.

Honoraret er ens for alle øvrige bestyrelsesmedlemmer, herunder medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Honoraret omfatter ikke mulighed for bonus. Honoraret genbesøges i henhold til bestyrelsens årshjul.

Medlemmer af de af bestyrelsen nedsatte udvalg modtager et mindre supplerende honorar.

Fastlæggelsen af bestyrelsens honorar foregår ud fra benchmark mod honoraret i tilsvarende virksomheder og andre brancher under hensyntagen til forretningsomfanget mv.

Godkendelse af honorar til bestyrelse og repræsentantskab sker på det årlige repræsentantskabsmøde.

2.3 Tildeling af kompensation til den administrerende direktør i Andel A.m.b.a.

Den administrerende direktørs ansættelsesforhold er fastsat i en individuel ansættelseskontrakt, direktørkontrakten. Kompensationen reguleres løbende i henhold til direktørkontrakten med virkning pr. 1. januar.

Direktøren modtager en fast løn, pension, firmabil samt øvrige personlige goder. Direktørens kompensation kan endvidere omfatte engangsvederlag/gratiale samt bonus med henblik på eksempelvis at honorere en ekstraordinær indsats, opnåelsen af strategiske mål, fastholdelse m.v.

Regulering af kompensationspakken baseres på relevante benchmark af kompensation i tilsvarende stillinger og virksomheder både inden og uden for branchen under hensyntagen til forretningsomfang, ansvar og krav m.v. og gennem vurdering af bl.a. indsats, samarbejde, værdi og resultater.

Den administrerende direktør i Andel A.m.b.a. modtager ikke særskilt honorar for bestyrelsesarbejde i koncernens selskaber eller i de branchefora, hvori denne har poster, men den administrerende direktørs kompensationsniveau skal dog afspejle ansvaret og opgaverne hermed. Den administrerende direktør kan varetage eksterne bestyrelsesposter, når det er foreneligt med Andels interesser, og kan her modtage særskilt honorar efter forudgående aftale med formandskabet.

Ansættelseskontrakten for den administrerende direktør indgås ved ansættelsen af formandskabet i Andel A.m.b.a. Den løbende regulering af kompensationen foretages af Nominerings- og vederlagsudvalget i Andel A.m.b.a. Nominerings- og vederlagsudvalget forelægger oplysninger herom til bestyrelsens godkendelse.

2.4 Tildeling af kompensation til funktionsdirektører i Andel og direktører i datterselskaber

Direktørernes ansættelsesforhold er fastsat i en individuel ansættelseskontrakt. Kompensationen reguleres løbende i henhold hertil. Personer, som har en sekundær funktion som direktør for et selskab i Andel-koncernen, men hvis primære rolle er en chefrolle i koncernen (eksempel herpå er direktøren for Andel Ratio A/S), aflønnes i forhold til deres chefrolle, og er ikke omfattet af reglerne beskrevet i dette punkt 2.4, men i stedet punkt 2.6.

Direktørernes kompensationspakke består i udgangspunktet af en fast løn, pension, firmabil samt øvrige personlige goder. Direktørernes kompensation kan endvidere omfatte engangsvederlag/gratiale samt bonus med henblik på eksempelvis at honorere en ekstraordinær indsats, opnåelsen af strategiske mål, fastholdelse m.v. Kompensationen reguleres årligt med virkning pr. 1. januar.

Fastsættelse og regulering af kompensationen baseres på relevante benchmark med kompensationen i tilsvarende stillinger og virksomheder under hensyntagen til bl.a. det organisatoriske ansvar i jobbet, den relevante erhvervserfaring, den faglige kompetence, rekrutteringsgrundlaget, den løbende indsats og resultaterne.

Ansættelseskontrakten for direktørerne indgås af den administrerende direktør i Andel A.m.b.a. i samråd med bestyrelsen. Den løbende regulering af kompensationen foretages af den administrerende direktør i Andel A.m.b.a. i samråd med Nominerings- og vederlagsudvalget.

Ansættelse af direktører i datterselskaber samt løbende lønfastsættelse for direktører i datterselskaber sker i regi af formandskabet for datterselskaberne i samråd med administrerende direktør i Andel og selskabernes bestyrelse. Funktionsdirektører og selskabsdirektører i Andel-koncernen modtager ikke særskilt honorar for bestyrelsesarbejde i koncernens selskaber.

Nominerings-og vederlagsudvalget i Andel A.m.b.a. orienteres årligt af den administrerende direktør om statistisk udvikling i lønniveauer i samfundet samt principper og niveauer for aflønning i Andel.

2.5 Fratrædelsesgodtgørelse for den administrerende direktør i Andel, selskabsdirektører og funktionsdirektører

For den administrerende direktør i Andel, selskabsdirektører og funktionsdirektører kan den samlede værdi af vederlag for opsigelsesperioden inkl. fratrædelsesgodtgørelse ved fratræden ikke overstige to års vederlag inkl. alle vederlagsandele.

 2.6 Tildeling af kompensation til øvrige ledere og medarbejdere

Direktionen/koncernledelsen fastsætter kompensationsvilkårene for øvrige ansatte med respekt for eksisterende overenskomster og aftaler. Medarbejderne honoreres generelt med en kombination af fast løn samt pensionsordning. Dertil kommer personlige goder som mobiltelefon, bredbåndsopkobling etc. samt eventuel firmabil.

Løsning af opgaver, der har et omfang, som ligger væsentligt ud over det normale, kan desuden omfatte engangsvederlag/gratiale/bonusordninger med henblik på eksempelvis at honorere en ekstraordinær indsats, opnåelsen af strategiske mål, fastholdelse mv.

For stillinger, som markedsmæssigt typisk honoreres med en kombination af faste og variable løndele, kan bonusordninger indgå i den totale kompensationspakke.

Vederlag af enhver art, der er knyttet til bestyrelsesarbejde og andre tillidserhverv, som medarbejdere måtte udføre i kraft af sit ansættelsesforhold, tilfalder Andel-koncernen. Undtaget herfra er honorar til de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i Andel A.m.b.a., idet honoraret tilfalder det enkelte medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem.

Den konkrete kompensation til den enkelte medarbejder fastsættes efter individuel aftale og i henhold til gældende aftaler og evt. overenskomst og med udgangspunkt i kompensationsniveauet for den pågældende stillingstype under hensyntagen til markedsforhold, performance, kvalifikationer og kompensation som kollegaer i sammenlignelige stillinger oppebærer. Andel-koncernen foretager derfor sammenligning af kompensationsforhold over for det marked, som er relevant for den pågældende medarbejdergruppe.

2.7 Tildeling af honorar til eksterne bestyrelsesmedlemmer i Andels koncernselskaber

Eksterne bestyrelsesmedlemmer rekrutteret på baggrund af særlige kompetencer modtager et fast honorar på niveau med bestyrelseshonoraret i Andel A.m.b.a. under hensyntagen til forretningsomfanget mv. i det pågældende selskab og kan variere fra selskab til selskab. Bestyrelseshonoraret er dog ens for alle eksterne bestyrelsesmedlemmer i samme selskab.

Fastlæggelsen af bestyrelsernes honorarer foregår ud fra benchmark mod honoraret i Andel A.m.b.a., tilsvarende virksomheder og andre brancher.

Godkendelse af honorarer til bestyrelser og repræsentantskab sker på det årlige repræsentantskabsmøde.

3. Godkendelse og genbesøg af politikken

Vederlagspolitikken i Andel A.m.b.a. er godkendt af bestyrelsen i Andel A.m.b.a. Politikken indgår i bestyrelsens årshjul og genbesøges årligt i forbindelse med generelle genbesøg af styringsmæssige politikker forankret i bestyrelsen.

Godkendt på bestyrelsesmødet i Andel A.m.b.a. den 12. september 2023.