Søg
Close this search box.

Skattepolitik

Indholdsfortegnelse

Baggrund

Igennem de senere år har den globale skattedebat ændret sig markant. I takt med at bæredygtighed er blevet en integreret del af virksomheders strategi, er skatter også i højere grad blevet en del af virksomhedernes strategiske grundlag. Skatter er ikke længere en ren finansiel omkostning, men et samfundsbidrag, der skal medvirke til at sikre den langsigtede bæredygtighed, ikke blot for virksomheden selv men også for det samfund, virksomheden opererer i. Både investorer, samarbejdspartnere og medarbejdere interesserer sig for virksomhedens skatteadfærd. Dette gælder også i Andel-koncernen, som med sin position og størrelse er en vigtig samfundsaktør, og som derfor forventes at leve op til sit ansvar om at bidrage med en bæredygtig skat. 

Skattepolitik

Det bærende princip i Andels skattepolitik er ansvarlighed og ordentlighed, hvilket indebærer, at Andel altid betaler sine forpligtelser inden for skatter, afgifter og moms til de til enhver tid gældende regler til gavn for det danske samfund.

Andel skal følge lovgivningen og udøve generel skatteplanlægning, der ikke må kunne opfattes som spekulativ.

Det er Andels opgave at optimere den skattemæssige stilling således, at der ikke betales utilsigtede skatter. Med andre ord skal Andel bruge lovgivningen, men ikke misbruge eller spekulere i lovgivningen. Andel skal således ikke være ”kantspiller” hverken til den ene eller anden side.

Sammenfattet betyder det, at:

Andel håndterer skat med ansvarlighed og ordentlighed.

Andel følger gældende lovgivning og optimerer inden for denne og Andels sambeskatningskreds.

Andel udfører ikke spekulativ skatteoptimering.

Såfremt der opstår tvivl, om et forhold kan opfattes som spekulativ anvendelse af skattelovgivningen, skal forholdet forelægges direktionen.

Sager med skat

For sager begrundet i forretningsmæssige overvejelser vil Andel efter en konkret vurdering kunne vælge at inddrage Skat eller føre sager mod Skat. Ved denne konkrete vurdering skal det på den ene side indgå, at Andel er et andelsselskab og på den måde har en særlig samfundsmæssig, politisk og juridisk status. På den anden side skal det også indgå i overvejelserne, at Andel er forpligtet til at drive en virksomhed på forretningsmæssige vilkår på lige fod med øvrige private aktører på markedet.

Spørgsmålet om sager mod Skat skal altid forelægges direktionen til godkendelse.

Andels omdømme – kommunikation med omverdenen

Andel skal i relation til Skat være opmærksom på den potentielle betydning af, at en disposition kan blive fremlagt og behandlet i medierne. Det er i denne sammenhæng af helt afgørende betydning, at det forretningsmæssige element er bærende for dispositionerne, der har betydning for skatteopgørelsen.

Det er alene Andels kommunikationsafdeling og direktion, der må svare på spørgsmål om sager med skattemæssige perspektiver. Om fornødent kan dette ansvar delegeres til funktionschefen for Finans.

Baggrundsnotat til skattepolitikken

Andel-koncernen består skattemæssigt af to skattesubjekter/skattekredse, hhv. Andel A.m.b.a., som er skattepligtig efter foreningsbeskatningsreglerne (selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 6), samt Andel Holding A/S (skattemæssigt administrationsselskab) og dens datterselskaber, som er sambeskattede og skattepligtige efter selskabsskattelovens øvrige regler.

Andel A.m.b.a.
Efter foreningsbeskatningsreglerne er kun erhvervsmæssige indtægter skattepligtige. Erhvervsmæssige indtægter defineres som indtægter ved næringsvirksomhed eller anden forretningsvirksomhed. Ikke-erhvervsmæssige omkostninger (donationer, uddelinger og repræsentantskab) er tilsvarende ikke skattemæssigt fradragsberettigede.

En beholdning af aktier er defineret som en ikke-erhvervsmæssig aktivitet, hvorefter kursgevinster og tab som udgangspunkt er hhv. skattefrie og ikke- fradragsberettigede. Undtagelsen til denne hovedregel gælder næringsvirksomhed med løbende spekulation i køb og salg af aktier.

Aktieudbytte er efter seneste ændringer til foreningsbeskatningsreglerne skattepligtige fra og med 1. januar 2023 med en endelig skat på 15%.

Sammenhæng til skattepolitik – ansvarlighed og ordentlighed

Foreningsbeskatningsreglerne betyder, at enhver overdragelse af en indtægtsgivende erhvervsaktivitet til Andel A.m.b.a. vil medføre en løbende beskatning af den pågældende aktivitet efter de almindelige skatteregler. Som udgangspunkt er der således ingen muligheder for lovligt at ”udnytte” eller ”spekulere” i undgåelse eller udskydelse af skat ved placering af overskudsgivende aktiviteter i Andel A.m.b.a.

Forventet udvikling i skattebetalinger fremadrettet

Fremadrettet forventes udbytte vedr. beholdningen af aktier i Ørsted A/S i Andel A.m.b.a. at blive beskattet med en endelig skat på 15%. Omkostninger i Andel A.m.b.a. i form af uddelinger, omkostninger til repræsentantskab m.v. har ingen fradragsværdi.

Både realiserede og urealiserede kursgevinster samt kurstab på Ørsted-aktier har historisk og vil i fremtiden som følge af skattefriheden medføre en ”koncernskatteprocent” (det regnskabsmæssige skattebeløb i forhold til det regnskabsmæssige resultat før skat), der afviger fra den ”teoretisk” effektive skatteprocent på 22%. For regnskabsårene 2020 og 2022 var skatteprocenterne f.eks. hhv. -1,9% og +36%.

Andel Holding A/S
Alle datterselskaber i Andel Holding inkl. Energi Danmark A/S*** (Energi Danmark er delvist ejet af Andel A.m.b.a. med 45,54% og Andel Energi med 18,11%) samt Rødsand AB** (svensk juridisk selskab) indgår i dansk fælles sambeskatning, hvorefter 100%* af datterselskabernes skattepligtige indkomst beskattes med aktuelt 22%.

Andel Holding A/S er skattemæssigt administrationsselskab, hvilket medfører, at Andel Holding A/S opgør og afregner skat til staten på vegne af Andel Holding A/S samt alle dets datterselskaber. Sambeskatning medfører helt kort og simplificeret fortalt, at alle datterselskabernes skattepligtige indkomster og underskud sammenlægges og beskattes med 22%.

Den beregnede selskabsskat (22% af den skattepligtig indkomst) opdeles regnskabsmæssigt og skatteteknisk i hhv. en betalbar skat (den skat, der skal afregnes/betales til staten) og en udskudt skat (en teknisk beregnet skat, som først skal betales på et ubestemt tidspunkt i fremtiden). Opdeling af selskabsskatten i en hhv. betalbar og en udskudt skat påvirkes af f.eks. uudnyttede skattemæssige underskud fra tidligere år samt skattemæssige afskrivninger etc.

Sammenhæng til skattepolitik – ansvarlighed og ordentlighed

Skattelovgivningen giver i en vis udstrækning mulighed for skattemæssig optimering/skatteplanlægning inden for såvel skattelovgivningens rammer som dens betænkninger ved f.eks. udnyttelse af lovgivningens muligheder for at udskyde skattebetalinger.

Skattelovgivningen har således overordnet defineret rammer for, hvordan der kan og må optimeres på hhv. betalbar og udskudt skat, opnås ekstra skatterabat (for at fremme incitamenter til f.eks. investering i IT-teknologi), og ved udnyttelse af tidligere års skattemæssige underskud i fremtidige skattemæssige overskud. Skattelovgivningen har desuden fastsat afskrivningssatser på forskellige aktivkategorier/investeringer, hvor afskrivningssatsen overstiger den regnskabsmæssige afskrivningssats og i nogle tilfælde tillader ”straksafskrivning”.

Skattelovgivningen indeholder også rammer eller minimumsniveauer for, hvor lidt en betalbar skat kan nedbringes til, ligesom der er begrænsninger for, hvor meget skattefradrag der kan opnås på bestemte omkostningstyper (f.eks. renteudgifter).

Andels skattepolitik tillader anvendelsen af ovenstående rammer i forbindelse med almindelig skatteoptimering og skatteplanlægning inden for lovgivningens ramme og betænkninger. Skattepolitikken afskærer samtidig mulighederne for, at der f.eks. tolkes aggressivt i fradragsmulighederne for bestemte omkostninger, at bestemte investering kategoriseres aggressivt som investeringer, der giver ekstra fradrag (f.eks. investering i IT-teknologi), eller at investeringer tolkes aggressivt som ”straks-fradragsberettiget” frem for at undergå en periodevis afskrivning/fradrag over tid.

Forventet udvikling i skattebetalinger fremadrettet

Andel-koncernen foretager store årlige investeringer i infrastruktur og energiproduktion. Investeringerne giver mulighed for at opnå store årlige skattemæssige afskrivninger, som dels nedbringer koncernens samlede skattemæssige resultat, og dels medvirker til, at en del af selskabsskatten bliver til ”udskudt skat”, der forfalder til betaling på et ubestemt tidspunkt i fremtiden. På sigt vil al udskudt skat blive til ”betalbar” skat.

Som følge af at Andel-koncernen i fremtiden fortsat forventer store og stigende investeringer i infrastruktur og energiproduktion, vil de afledte skattemæssige afskrivninger også i fremtiden nedbringe koncernens betalbare skat. Størrelsen af de fremtidige selskabsskatter vil (bortset fra påvirkning af kursregulering på Ørsted-aktierne) være proportional med koncernens regnskabsmæssige resultater.

Forklarende noter

*) P/S’er

Fibia P/S er juridisk organiseret som et partnerselskab (P/S). Et partnerselskab er populært sagt et skattetransparent aktieselskab. Et partnerselskab er således underlagt aktieselskabslovens regler, rammer og muligheder på linje med et aktieselskab. Partnerselskabets skattepligtige resultat indregnes imidlertid i de respektive bagvedliggende ejeres skattepligtige indkomst proportionalt med deres ejerskab af partnerselskabet (til forskel fra et aktieselskab hvor majoritetsejeren medregner 100% af selskabets skattepligtige indkomst). Reglerne om partnerselskaber er skabt til de tilfælde, hvor ejerne bag selskabet er stillet i forskellige skattemæssige situationer og derfor har behov for individuel skattemæssige behandling/optimering af skatten fra partnerselskabet.

**) Rødsand 2 Windfarm AB

Havvindmølleparken Rødsand 2 er en svensk juridisk enhed (aktiebolag) og blev købt som sådan af E-on i 2014. Aktiviteten er imidlertid dansk, hvorfor Rødsand 2 er skattepligtig til både Danmark og Sverige. Dobbeltbeskatningen er imidlertid håndteret i en dobbeltbeskatningsaftale mellem Sverige og Danmark, hvorved dansk skat (22%) kan modregnes i svensk skat (20%). I praksis betales al skat således udelukkende til Danmark.

***) Energi Danmark A/S

Energi Danmark-koncernens danske selskabers skattepligtige indkomst medregnes som beskrevet ovenfor i Andel Holding A/S’ skattepligtige sambeskatningsindkomst. Udenlandske datterselskaber i Energi Danmark-koncernen beskattes som udgangspunkt udelukkende i de respektive lande, hvori der opereres. Skattepligtig indkomst oppebåret i de pågældende lande beskattes efter de pågældende landes skatteregler og skattesatser. Danmark har som udgangspunkt ikke ret til et skatteprovenu af denne indkomst. Til værn imod misbrug ved f.eks. placering af ”mobil” indkomst (f.eks. royalty, renter, kursgevinster etc.) i lavt beskattede lande, indeholder dansk skattelovgivning særlige værnsregler (de såkaldte CFC-regler – Controled Foreign Company). Efter disse værnsregler skal danske moderselskaber (efter objektive kriterier) medregne gevinster af sådanne indtægter i dansk skattepligtig indkomst.