Interessentpolitik

Indholdsfortegnelse

I overensstemmelse med anbefalingerne for God selskabsledelse har Andel udarbejdet en politik for prioritering og håndtering af selskabets interessenter.

For Andel er en tæt dialog med vores interessenter en integreret og naturlig del af vores aktiviteter. En høj grad af tillid mellem Andel og vores interessenter er nødvendig for at indfri vores forretningsmæssige mål samt føre vores mission, vision og strategiske ambitioner ud i livet. Ligesom det er en forudsætning for selskabets langsigtede udvikling og værdiskabelse.

Andels værdiskabelsespolitik skal som element i interessentarbejdet bygge bro mellem vedtægternes formålsparagraf og koncernens strategi. Værdiskabelsespolitikken beskriver fokusområder for værdiskabelsen i koncernen.

Målsætninger

Interessentpolitikken identificerer Andels væsentligste interessenter. Politikken fastlægger desuden de overordnede rammer for selskabets forhold til disse interessenter.

Med afsæt i Andels mission, vision og strategiske målsætninger er der opstillet tre primære målsætninger for arbejdet med interessentpolitikken:

 • Sikre at Andel er tæt forbundet med omverdenen
 • Sikre kendskab til Andel blandt andelshavere og i hele Danmark
 • Sikre at Andel har et godt omdømme
Principper

Vi kommunikerer som led i indsatsen for den grønne og digitale omstilling samt for at styrke det lokale og danske samfund. Vi skaber tillid – og energi til at leve livet – via en åben kommunikation, højt informationsniveau og tilgængelighed. Derfor er vi løbende i dialog med vores mange interessenter, så de ved, hvad vi står for, hvorfor vi gør, som vi gør, og hvordan vi gør en forskel.

Vores kommunikation med interessenterne baserer sig på følgende principper:

 • Åben og gennemsigtig
 • Et højt informationsniveau
 • Tilgængelighed

Interessentarbejdet tager naturligvis højde for kravene til distributionsselskabernes særskilte identitet, jf. elforsyningslovens § 20 b.

Interessenter

Der er en række interessenter, der har indflydelse på Andels forretning og værdiskabelse. De væsentligste interessenter er:

 • Ejere: Andelshavere, repræsentantskab og bestyrelse
 • Medarbejdere
 • Kunder
 • Myndigheder og politikere
 • Meningsdannere, herunder presse
 • Samarbejdspartnere og leverandører
Ejere: Andelshavere og repræsentantskab

Andel ønsker et aktivt ejerskab og en dialogbaseret ejerform, hvor andelshaverne oplever, at andelsselskabet informerer, kommunikerer, relaterer og skaber værdi for dem.

Vi prioriterer kommunikation med selskabets andelshavere højt. Vi har en række kommunikationskanaler, der er særligt vigtige kanaler i dialogen med andelshaverne og – herunder sociale medier, hjemmesider og pressen. 

Vi prioriterer tilgængelighed og åbenhed overfor andelshaverne og behandler henvendelser, kundefeedback og klager effektivt. Vi gør det let for andelshaverne at komme i kontakt med repræsentantskabsmedlemmerne og relevante medarbejdere samt selskabet generelt.

Se desuden Kommunikationspolitik for andelshavere

Som selskabets øverste myndighed er Andels repræsentantskab en afgørende interessent. Repræsentantskabet mødes flere gange om året for at drøfte årsregnskab, koncernens mål og planer samt forventninger til fremtiden. Den hyppige dialog sikrer videndeling og debat om Andels forretningsmæssige beslutninger. Repræsentantskabets egen dialogbaserede hjemmeside sikrer desuden et kontinuerligt højt informationsniveau.

Medarbejdere

Andels medarbejdere er selskabets vigtigste aktiv. Deres kompetencer og engagement er grundlaget for selskabets udvikling og resultater. Andel ønsker at fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere gennem gode ansættelsesforhold samt et løbende fokus på personlig og faglig udvikling.

Medarbejdere i Andel er vigtige ambassadører for selskabet, og vi prioriterer derfor den interne kommunikation, som er forudsætningen for, at vi kan lære, inspirere og hjælpe hinanden.

Medarbejderne holdes løbende informeret om Andels drift og udvikling gennem medarbejderinvolvering og via interne kommunikationskanaler såsom medarbejdermagasin, e-mails, nyheder og dialog på intranettet samt regelmæssige informationsmøder med ledelsen.

Kunder

Datterselskaber i Andel-koncernen med direkte kundekontakt arbejder på at skabe stærke og loyale kunderelationer. Det sker blandt andet gennem en solid kommunikationsindsats.

 • Vi holder kunderne løbende informeret om nyheder i koncernen via eksempelvis nyhedsbreve, kundearrangementer og den daglige telefoniske kontakt i kundecentrerne.
 • En stærk digital, teknologisk og social platform er forudsætningen for at forbinde os med kunderne. Derfor sker vores kundedialog i stadigt stigende omfang via digitale kanaler, selvbetjeningsløsninger og på sociale medier.
 • Vi er bevidste om den betydning, som vores produkter og forretningsområder har for kunder og samfundet generelt. Vi prioriteter derfor hurtig og præcis kommunikation i beredskabssituationer og ved nedbrud.
Myndigheder og politikere

Myndigheder og politikere er væsentlige interessenter for Andel. De sætter en ramme for og påvirker vores forretning, vores udviklingsmuligheder og vores langsigtede mål. Vi indgår gerne i dialog med myndigheder og politikere, uanset deres synspunkter, og vi ønsker en dialog, som er konstruktiv, har et langsigtet perspektiv og hviler på et troværdigt grundlag.

 • Vi bidrager konstruktivt og proaktivt med analyser, vurderinger og fakta til støtte for myndigheder og politikere.
 • Vi stiller vores viden til rådighed for nøgleinteressenter på såvel regionalt som nationalt politisk niveau for at klæde udvalgte myndigheder og politikere på, så de forstår vores forretning, strategi og ambitioner, ikke mindst inden for den grønne omstilling, digitalisering og udviklingen i regionen.
 • Vi deltager i møder og debatter om vores forretning, strategi og ambitioner, ikke mindst inden for den grønne omstilling, digitalisering og udviklingen i regionen eksempelvis på Folkemødet på Bornholm. Ligesom vi stiller op til konferencer og seminarer samt bidrager til kommunalpolitiske debatmøder.
Meningsdannere, herunder presse

Den grønne omstilling, digitalisering og regional udvikling er kerneelementer i Andels strategi. Det er emner, som fylder meget i mediebilledet, uanset om man læser dag- og fagblade, hører radio, ser TV eller følger med på sociale medier. Vi ønsker at have en klar profil og stor synlighed i det offentlige rum om spørgsmål, der er relevante for vores forretning og strategi.

 • Vi respekterer mediernes rolle og har forståelse for mediernes arbejdsvilkår.
 • Vores ledelse og nøglespecialister står til rådighed for medierne. Kun i enkelte tilfælde fravælger vi dialogen. Dette kan eksempelvis være tilfældet ved fortrolighedshensyn.
 • Vi agerer proaktivt i forhold til meningsdannere og presse.
Målepunkter

Kommunikationspolitikkens målsætninger kan aflæses i følgende målpunkter:

 • Andels kendskabsgrad
 • Andels omdømme

Politikken revideres og godkendes årligt af Andels bestyrelse.

Godkendt på Andel A.m.b.a.’s bestyrelsesmøde 03.02.2021.

Skriv til os

Du er meget velkommen til at kontakte os. Vi lover at vende tilbage så hurtigt som muligt og beklager, at vi har travlt.

Lige nu har vi 10-12 dages behandlingstid på mails.

Dit navn*
Din adresse*
Type*
*
Accepterede filtyper: jpg, png, pdf, docx, xlsx, Maks. filstørrelse: 10 MB.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.